Oprichting

De oprichtingsvergadering vond plaats op zondag 24 september 1939. Enkele citaten uit een krantenverslag van dinsdag 26 september 1939:

“Zondagavond had in de zaal van den heer Holland alhier de oprichtingsvergadering plaats van een onderafdeeling van de Nat. Commissie E.H.B.O.

Het initiatief ging uit van de afdeeling van het Wit-Gele kruis, waarvan het bestuur voltallig aanwezig was. Onder de aanwezigen merkten we verder op den Zeereerw. Pastoor van Schaik, burgemeester Sloet tot Everlo, de heer en mevr. Visser, Zr. Leonie, de wijkverpleegster. De talrijke bijeenkomst stond onder leiding van Baron van Dorth tot Medler, die tot zijn groot genoegen constateerde, dat zoovelen uit onze gemeenschap hadden gevolg gegeven aan den oproep. Spr. zeide, dat men Groessen als plaats voor deze vergadering had gekozen, omdat er reeds eerder hier een cursus E.H.B.O. werd gehouden vanwege de Burgerwacht. De voorzitter sprak dan een woord van welkom tot den heer Bergers, een afgevaardigde van de Nat. Commissie. Als de heer Berger aan het woord kwam, begon deze, met zeer waarderend te spreken over het voorbereidingswerk, dat door het bestuur van het W. G. Kruis en anderen was verricht.”

“Zoo’n cursus duurt 26 weken met 2 lesuren per week en hieraan kan deelnemen ieder lid van het Wit-Gele Kruis, die tevens lid wordt van E.H.B.O. en hiervoor 10 ct. per week betaalt”

“110 dames en heeren uit onze gemeente gaven zich tijdens de vergadering op. De burgemeester aanvaardde het voorzitterschap terwijl het verdere bestuur werd gevormd door de heeren J. Holland en W. Derksen (Loo) en de dames C. Willemsen-Rijers en Polman.”

Uit het verslag van de eerste vergadering van dinsdag 10 oktober blijkt dat:
– mej. Polman haar functie niet heeft aanvaard en dat Mej. C. Hermsen, Rijksweg 130 te Duiven bereid is gevonden de functie van secretaresse / penningmeesteresse te vervullen;
– eerst een cursus voor de heren zal worden gegeven gedurende 13 weken met 2 lesavonden (dinsdags en vrijdags) per week, en daarna een cursus voor de dames zal worden gegeven;
– de contributie in Duiven zal worden opgehaald door de secretaresse Mej. Hermsen, in Groessen door Mej. Jo van Kempen en in Loo door Mej. W. IJzermans.

NB.
– Pastoor van Schaik was pastoor van de H.Remigiusparochie in Duiven
– Baron van Dort tot Medler was destijds oud-burgemeester van de gemeente Duiven
– Baron Sloet (W.J.A.F.R. van den Clooster baron Sloet tot Everlo) was toen, als opvolger van Baron van Dorth, burgemeester van de gemeente Duiven.
– de heer Visser (soms wordt in de verslagen “Visscher” geschreven) was huisarts in Duiven.